Kohena - Retenční nádrže

Retenování, jímání a skladování vody

JÍMKY, RETENCE a POŽÁRNÍ NÁDRŽE, ŽUMPY apod.

Kohena - olučovače ropných látek

Úprava, doprava a regulace vody

ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK, ODLUČOVAČE TUKŮ, PŘEČERPÁVACÍ STANICE, VSAKOVACÍ GALERIE a ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Kohena - naše služby

Služby

MONTÁŽ A ULOŽENÍ KOMPLETNÍHO NÁMI DODÁVANÉHO SORTIMENTU, JÁDROVÉ VRTÁNÍ, SANACE A IZOLACE BETONU

Jímky a retenční nádrže

Jímky pro rodinné domy

pro vhodné řešení ušité Vám na míru volejte na tel. 777 606 220 nebo piště na .... jimkyrd@seznam.cz

O SPOLEČNOSTI

Firma KOHENA s.r.o. figuruje na vodohospodářském trhu od roku 2004. Specializuje se na hospodaření s dešťovou a užitkovou vodou, jejím jímáním, regulováním, čištěním a skladováním. Působnost společnosti je po celém území České republiky, kam dodáváme naše produkty. Také poskytujeme veškerý dodavatelský servis počínaje poradenstvím, přes instalaci a provoz. Díky našim regionálním partnerům jsme schopni rychle reagovat na požadavky zákazníka, ať je to velkoobchodní či stavební firma, nebo drobný odběratel. Doprava je zajišťována našimi smluvními dopravci v co nejkratším možném termínu.

Produkty

 

 • Jímky a retenční nádrže
  Jímky a retenční nádrže

  Jímky a retenční nádrže slouží k zachycení a následnému pozvolnému odpouštění kontaminovaných vod přívalových dešťů. Jsou používány tam, kde stávající vybudovaná infrastruktura kanalizace nepočítala výhledově s větším zatížením. V tomto případě se zde instaluje retenční nádrž zpravidla osazená regulátorem průtoku. Samostatnou jímku lze použít ke skladování jakéhokoliv druhu vod. Vodoměrná šachta je jímka určená pro osazení vodoměrů a armatur vodovodních přípojek tak, aby byly snadno přístupné. Standardně jsou stěny osazeny prostupy pro vodovodní potrubí dle nákresu nebo dle dohody se zákazníkem. Jímky jsou dodávány v prefabrikovaném železobetonovém provedení tř. betonu 30/37 pro agresivní prostředí XA1-XA4 nebo ve variantě plastové v PP nebo PE provedení rozměrově dle přání zákazníka. Určeny jsou, jak pod komunikace a parkoviště pro zatížení B 125-D 400, tak pod zelené zatravněné plochy.

 • Požární nádrže

  Požární nádrže jsou prakticky jímky nebo retenční nádrže osazené navíc nerezovým požárním potrubím se sacím košem. Tyto nádrže jsou zpravidla vyžadovány u center s velkou kumulací osob. Slouží pro zajištění přísunu vody v případě vzniku požáru.

 • Odlučovače ropných látek EKOPLUS

  Odlučovače ropných látek EKOPLUS slouží k čištění vod kontaminovaných ropnými produkty, zejména olejem, naftou, benzínem apod. Jsou instalovány jako čistící jednotka před vypouštěním vod do veřejné kanalizace a následně do čistírny odpadních vod nebo do vodních toků. Čistí vody z průmyslových provozů, odstavných a parkovacích ploch, mycích ramp, autodílen, atd. Všechny tyto provozy disponují zvýšeným rizikem úkapů většího množství ropných látek a následným znečištěním povrchových vod. Odlučovače ropných látek jsou dodávány v prefabrikovaném železobetonovém provedení tř. betonu 30/37 pro agresivní prostředí XA1-XA4. Určeny jsou, jak pod komunikace a parkoviště pro zatížení B 125-D 400, tak pod zelené zatravněné plochy. Jsou konstruovány v souladu s normou EN 858 1-2 s výstupními hodnotami od 0,2 – 5 mg/l NEL C10-40.

 • Odlučovače tuků

  Odlučovače tuků slouží k zachycení a následnému odloučení olejů a tuků živočišného a rostlinného původu. Jsou instalovány v kuchyňských a potravinářských provozech, masokombinátech a všude tam, kde hrozí vyšší obsah tuků v odpadních vodách. Separováním tuků se úspěšně předchází zanášení kanalizačních řádů. Odlučovače jsou dodávány jako železobetonové nebo celoplastové nádrže k zabudování do země.

 • Přečerpávací stanice

  Přečerpávací stanice se používá jako jedna z dalších možností úprav průtoku nebo řešení výškového rozdílu kanalizace. Situační řešení kanalizace v mnoha případech nedovoluje napojení na stávající kanalizaci gravitačně, poté se přistoupí k řešení odvádění vod přes čerpací jímku. Dodávají se v několika provedeních dle druhu čerpaného média, a to k čerpání dešťových vod, splaškových vod a průmyslových vod. Jedná se zpravidla o železobetonovou nebo plastovou jímku osazenou libovolným počtem čerpadel dle druhu čerpaného média. Součástí je výtlačné potrubí osazené uzavírací a zpětnou armaturou, průtokoměrem, odvzdušňovacím ventilem atd. Přečerpávací stanice dodáváme jako kompletní dílo včetně osazení žebříků, poklopů, manipulačních plošin atd.

 • ATS – automatická tlaková stanice

  ATS – automatická tlaková stanice je obdoba přečerpávací stanice používaná pro potřeby zvyšování a udržování požadovaného tlaku a průtoku ve vodovodní síti. Používá se jak pro vodu pitnou (př. vodojemy) , tak pro užitkovou (př. požární rozvody). Kompletní dodávka obsahuje stavební část z prefabrikovaných dílců, vertikální vícestupňová čerpadla, trubní vystrojení včetně požadovaných armatur z nerezi nebo plastu, řízení a regulaci (MaR) včetně dálkových přenosů dle požadavku provozovatele, měření průtoků, atd.

 • Čistírny odpadních vod

  Čistírny odpadních vod se používají všude tam, kde není možné odvádění splaškových vod na centrální čistírnu tzn. k rodinným domům, hotelům, k sociálním zařízením podniků, ke kempům, chatám a pod. Firma disponuje dvěma výrobními řadami, a to řadou čistíren pracujících na bázi jemnobublinné aerace, nebo mechanicko-biologického čištění. Čistírna je technologický celek, který se skládá z polypropylenové nebo železobetonové jímky osazené filtrační technologií. Vypouštěné vody lze akceptovat do vodoteče, kanalizace, eventuálně do akumulačních nádrží a závlah.

 • Vsakovací systém je v dnešní době jedním z možných velmi efektivních řešení odvádění vod. Tímto systémem se dá úspěšně předcházet katastrofickým scénářům lokálních záplav. Vody jsou sváděny do jednoho shromaždiště, odkud jsou řízeně zasakovány do země.
  Odvodňovací vpusti a žlaby patří k dokonalým systémům pro rychlý a čistý odvod vody. Je to sběrné zařízení, které zachytává dešťovou vodu z dané odvodňované plochy a odvádí ji pryč, například do kanalizace. Jsou vhodné pro instalaci ve všech typech povrchů - všechny typy dlažeb, živičné i betonové plochy.

 • Podrobnější informace lze poskytnout formou katalogu , který je možno poslat v digitální nebo tištěné formě po vyžádání na adrese kohena@seznam.cz, nebo po telefonickém kontaktu na mobilu 777 606 220.
  Také vás po dohodě může osobně navštívit náš technický poradce.
  Těšíme se na Vás.

SLUŽBY

Hlavní námi poskytovanou službou je montáž námi dodávaných produktů tzv. na klíč.

Montáž jímek, RN, ORL, OT

Spočívá v dopravě na stavbu, ukládce jímek včetně složení do výkopu jeřábem, následném propojení a případné izolace betonové konstrukce a spojů.

Montáž čerpacích stanic, čistíren odpadních vod a požárních nádrží

Spočívá v dopravě na stavbu, ukládce jímek včetně složení do výkopu jeřábem, následném propojení a případné izolace betonové konstrukce a spojů a vystrojení technologií.

Jádrové vrtání

Tam, kde je třeba vytvořit přesný kruhový otvor v betonu, železobetonu nebo hornině, lze použít jádrové vrtání. Dá se použít i pro velmi silně armovaný beton. Vrtat lze svisle, vodorovně, ale i šikmo. Při vrtání používáme promyšlený systém odsávání chladící vody, takže v žádném případě nedochází k volnému odtoku chladící tekutiny.

Sanace betonových konstrukcí

Důležitou součástí realizace je správný výběr materiálů pro sanaci a ochranu konstrukce, aby sanovaná plocha byla chráněna proti dalším mechanickým nebo popřípadě chemickým vlivům. Materiál u sanace betonových konstrukcí vyplňuje a utěsňuje póry a po vyzrání se stává jeho součástí. Takto provedená sanace působí jako ochranná vrstva. Jako krycí vrstva betonu s minimální tloušťkou chrání beton před vlivem složek obsažených ve vodě nebo před poškozením mrazem.

Tlaková injektáž

Používá se zejména k vyplnění trhlin, pracovních spár, dilatačních spár a ke zpevnění terénu (zemin). Takto je možno zastavit výron vody, utěsnit malé průsaky, obnovit strukturální celistvost, vodotěsnost a pevnost prakticky jakékoliv betonové nebo zděné konstrukce z pozitivní nebo negativní strany, pod terénem, nad terénem, ale i pod vodou. Využití tlakové injektáže je velice široké, od drobných problémů na malých stavbách až po velké průmyslové a komerční stavby.

AKCE na jímku samonosnou pro použití k RD ...!

vyrobená z plastu PE pro uložení jen obsypem do pískového lože, více informací na telefonu 777 606 220

Celkový objem 4 m3 ... cena včetně poklopu ... 19 850,- Kč
Celkový objem 6 m3 ... cena včetně poklopu ... 28 300,- Kč

Fotogalerie

KOHENA - Armaturní šachta Otrokovice

Armaturní šachta Otrokovice

KOHENA - Čerpání v RN 2

Čerpání v RN 2

KOHENA - ČS Nerez provedení

ČS Nerez provedení

KOHENA - ORL 80 Prům. Zona Holešov

ORL 80 Prům. zóna Holešov

KOHENA - ORL 160

ORL 160

KOHENA - RN Kladno 1

RN Kladno 1

KOHENA - RN Planá

RN Planá

KOHENA - Vodojem Plumlov

Vodojem Plumlov

KOHENA - Vystrojení ATS

Vystrojení ATS

REFERENCE

 • ROK 2020 vybrané reference:

  Faurecia Plzeň Nyřany ... 3 ks RN a 2 ks ČS
  Obec Podolí ... Požární nádrž
  CTP arela Chrašťany ... ČS, ORL a RN
  Pardubice ... 2 ks ORL, OT RN, SHZ a ČS
  KAMPUS Černá Louka ... 2 ks ORL
  Rekreační středisko Policie ČR PLUMLOV .. Vodojem a ATS
  Planá nad Lužnicí ... 2 ks CŠ, ORL a RN
  Brandýs nad Labem ... 3 ks žb. retenčních nádrží
  Obec Bílovice .. 2 ks ČS
  Tenisové kurty Zlín ... RN
  ČSOB Hradec Králové ... AN a RN
  Štípa u Zlína ... ČS
  Dům seniorů Mladá Boleslav - ČS
  Štěrboholy ... ORL
  HOPI Prostějov ... ČS
  Nehvizdy ... AN, ORL a ČS
  Sběrný dvůr Strážek ... ORL
  Jažlovice ... 3 ks RN a ORL
  Areál firmy BMP Holešov ... RN
  Obec Pozlovice ... PN
  Archan Zápy ... ORL a 3 ks ČS
  Albo Schleng Bojkovice ... ORL a ČS
  Hyundai Ostrava ... RN a OT
  La Lorein Kladno ... ORL a ČS
  Zetor Brno ... 6 ks ORL
  Golfový areál Kácov ... Vodojem
  OC Unhošť ... 2 ks ORL a 2ks OT
  Plastika Kroměříž ... 2 ks RN vč ČS a 2 ks ORL
  Libros Ostrava ... rekonstrukce ORL 3ks
  D3 Usilné- Hodějovice ... 4 ks DUN
  Modernizace D1 Devět Křížů ... 2 ks DUN

 • RN 3 ks LA Lorien Kladno
  ORL, RN a ČS Revitalizace Brownfield Chrastava
  Blanco Havraň RN, ORL ČS a OT
  ORL a 2 ks RN Bravantice
  ORL 2 ks, RN, ČS, OT a VŠ Cheb
  ČS a ORL Brodce
  RN, ČS, PN a ORL Tynopark Týniště nad Orlicí
  ČS Syrovice
  DUN 12 ks D 1 Lipník nad Bečvou Přerov
  ORL Ostrava Kunčice
  RN 2 ks Žďar nad Sázavou
  ŽB RN Siempelkamp CZ Blatnice
  ČS DEK Ostrava a ČS DEK Kadaň
  ORL 2 ks a RN Hnojník
  ORL 3 ks a ČS 3 ks Wurth Mladá Boleslav
  RN 3 ks Hanon Hluk
  ORL 2 ks Quanto Svitavy
  ČS Vésky
  RN TECO Kolín
  ČS Veltrusy
  RN, požární nádrž, VS DEK Karlovy Vary
  Vsaky Rochling
  ČS a ČOV Rviště
  ČS R6 Park Jeneč
  RN a ORL Moravia Cans Bojkovice
  ORL Nupaky
  RN Přístavba haly 3 AVL Moravia
  RN a ORL PŘÍSTAVBA TROJHALÍ INSY Český Těšín
  RN a ORL JOOP Třebíč
  RN, ČS Caltex Karviná
  Vsakovací bloky ASKO Plzeň
  ORL a OT CTP Nový Jičín
  RN ORL LO Mošnov
  Čerpací stanice Hořovice
  RN PNS IVC Ostrava
  RN a ORL Obchodní galerie Přerov
  ČS PPL Ostrava
  ORL a RN Brumov Bylnice
  RN Volný čas Kroměříž
  ORL a OT Bauhaus Bratislava
  ČS Levín Dvůr Králové
  atd...

KONTAKTNÍ INFORMACE

Fakturační adresa:


KOHENA s.r.o.
Na splávku 516
686 01 Uherské Hradiště

IČ: 26922185
DIČ:CZ26922185

Korespondenční adresa:


KOHENA s.r.o.
Tř. Maršála Malinovského 269
686 01 Uherské Hradiště


Email: kohena@seznam.cz

Kontakty:


Obchodní oddělení

Ivan Helmich
tel.: +420 777 606 220 - email: kohena@seznam.cz


Radim Koželuha
tel.: +420 773 662 211 - email: kohena@seznam.cz